Bushcraft shuttle – shelter building, boat down river, reindeer skin, meat [lean-to part 1]

Bushcraft shuttle – shelter building, boat down river, reindeer skin, meat [lean-to part 1]

9 thoughts on “Bushcraft shuttle – shelter building, boat down river, reindeer skin, meat [lean-to part 1]”

  1. Bạn buộc vào mỗi thân cây 1 đoạn gỗ ngắn rồi lấy đoạn cây dài gác lên , như vậy nó sẽ thành cái đà ngang để cho bạn làm cái lều , hoặc có thể bạn gác lên đó những thân cây khác để làm mái nhà .

  2. Thanks so powerful for making this footage so spectacular and now not carrying the digital camera on your hand displaying most productive your face (like contemporary streamers attain). Awesome!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *